مشاهده همه 14 نتیجه

رله شیشه ای کاکن K706-2PLT-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX22

رله شیشه ای کاکن K706-2PLT-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX22

رله شیشه ای کاکن K706-1PLT-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • یک کنتاکت
 • کنتاکت 10 آمپر
 • 5 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX12

رله شیشه ای کاکن K706-1PLT-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • یک کنتاکت
 • کنتاکت 10 آمپر
 • 5 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX12

رله شیشه ای کاکن K707-3PL-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • سه کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 11 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF113A

رله شیشه ای کاکن K707-3PL-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • سه کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 11 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF113A

رله شیشه ای کاکن K707-2PL-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF083A

رله شیشه ای کاکن K707-2PL-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF083A

رله شیشه ای کاکن K705-4PL-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • چهار کنتاکت
 • کنتاکت های 3 آمپر
 • 14 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY4 و KMY4Q

رله شیشه ای کاکن K705-4PL-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • چهار کنتاکت
 • کنتاکت های 3 آمپر
 • 14 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY4 و KMY4Q

رله شیشه ای کاکن K705-2PL-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY2 و KMY2Q و KPY22 و KPY2

رله شیشه ای کاکن K705-2PL-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY2 و KMY2Q و KPY22 و KPY2

رله شیشه ای کاکن K710-2PL-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KLY2

رله شیشه ای کاکن K710-2PL-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KLY2