نمایش 1–24 از 34 نتیجه

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-60MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-60MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-40MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-40MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-24MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-24MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-14MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : ندارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-14MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : ندارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-10MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : ندارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-10MCT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : ندارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-60MBR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MB
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : ندارد

پی ال سی فتک مدل FBS-60MBT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MB
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : ندارد

پی ال سی فتک مدل FBS-40MBR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MB
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : ندارد

پی ال سی فتک مدل FBS-40MBT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MB
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : ندارد