مشاهده همه 13 نتیجه

سافت استارت 55KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3047-1BB14
 • توان 55 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 45KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3046-1BB14
 • توان 45 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 37KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3038-1BB14
 • توان 37 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 30KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3037-1BB14
 • توان 30 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 22KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3036-1BB14
 • توان 22 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 18.5KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3028-1BB14
 • توان 18.5 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 15KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3027-1BB14
 • توان 15 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 11KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3026-1BB14
 • توان 11 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 7.5KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3018-1BB14
 • توان 7.5 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 5.5KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3017-1BB14
 • توان 5.5 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 4KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3016-1BB14
 • توان 4 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 3KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3014-1BB14
 • توان 3 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ

سافت استارت 1.5KW زیمنس 3RW30

 • 3RW3013-1BB14
 • توان 1.5 کیلووات
 • راه انداز نرم
 • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
 • دارای شیب ولتاژ