مشاهده همه 12 نتیجه

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات