نمایش 1–24 از 40 نتیجه

سوکت رله کاکن KPX22

۳۷,۰۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K706-2PLT کاکن

سوکت رله کاکن KPX12

۳۷,۰۰۰ تومان
 • سوکت 5 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K706-1PLT کاکن

سوکت رله کاکن KF113A

۲۵,۰۰۰ تومان
 • سوکت 11 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K707-3PL کاکن

سوکت رله کاکن KF083A

۳۵,۰۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K707-2PL کاکن

سوکت رله کاکن KMY4Q

 • سوکت 14 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-4PL کاکن

سوکت رله کاکن KMY4

۲۵,۰۰۰ تومان
 • سوکت 14 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-4PL کاکن

سوکت رله کاکن KMY2Q

 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-2PL کاکن

سوکت رله کاکن KPY22

۴۶,۷۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-2PL کاکن

سوکت رله کاکن KPY2

۴۶,۷۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-2PL کاکن

سوکت رله کاکن KMY2

۲۵,۰۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K705-2PL کاکن

سوکت رله کاکن KLY2

۲۳,۵۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه
 • قابلیت اتصال بر روی ریل
 • مناسب رله سری K710-2PL کاکن

رله PLC کاکن TF-1C-24VDC

۹۷,۶۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • رله تک کنتاکت
 • جریان نامی 6 آمپر
 • فوق باریک
 • قابلیت تعویض رله

رله شیشه ای کاکن K706-2PLT-220VAC

 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX22

رله شیشه ای کاکن K706-2PLT-24VDC

۶۷,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX22

رله شیشه ای کاکن K706-1PLT-220VAC

۷۵,۳۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • یک کنتاکت
 • کنتاکت 10 آمپر
 • 5 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX12

رله شیشه ای کاکن K706-1PLT-24VDC

 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • یک کنتاکت
 • کنتاکت 10 آمپر
 • 5 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KPX12

رله شیشه ای کاکن K707-3PL-220VAC

۹۵,۰۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • سه کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 11 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF113A

رله شیشه ای کاکن K707-3PL-24VDC

۹۵,۰۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • سه کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 11 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF113A

رله شیشه ای کاکن K707-2PL-220VAC

۸۲,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF083A

رله شیشه ای کاکن K707-2PL-24VDC

۸۲,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 10 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت KF083A

رله شیشه ای کاکن K705-4PL-24VDC

۷۰,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • چهار کنتاکت
 • کنتاکت های 3 آمپر
 • 14 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY4 و KMY4Q

رله شیشه ای کاکن K705-4PL-220VAC

۷۰,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • چهار کنتاکت
 • کنتاکت های 3 آمپر
 • 14 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY4 و KMY4Q

رله شیشه ای کاکن K705-2PL-220VAC

۶۶,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 220VAC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY2 و KMY2Q و KPY22 و KPY2

رله شیشه ای کاکن K705-2PL-24VDC

۶۶,۵۰۰ تومان
 • ولتاژ تغذیه 24VDC
 • دو کنتاکت
 • کنتاکت های 5 آمپر
 • 8 پایه
 • دارای LED نشانگر وضعیت
 • دارای اهرم عملکرد دستی
 • سوکت های KMY2 و KMY2Q و KPY22 و KPY2