مشاهده همه 12 نتیجه

رله SSR تکفاز 40 آمپر سپران

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 23 الی 380 ولت AC
 • جریان نامی 40 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR تکفاز 25 آمپر سپران

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 23 الی 380 ولت AC
 • جریان نامی 25 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR تکفاز 10 آمپر سپران

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 23 الی 380 ولت AC
 • جریان نامی 10 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR سه فاز 100 آمپر کاکن

 • رله SSR سه فاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 100 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR سه فاز 60 آمپر کاکن

 • رله SSR سه فاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 60 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR سه فاز 40 آمپر کاکن

 • رله SSR سه فاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 40 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR سه فاز 25 آمپر کاکن

 • رله SSR سه فاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 25 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR سه فاز 10 آمپر کاکن

 • رله SSR سه فاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 10 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد

رله SSR تکفاز 40 آمپر کاکن

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 40 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد
 • دارای درپوش محافظ

رله SSR تکفاز 25 آمپر کاکن

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 25 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد
 • دارای درپوش محافظ

رله SSR تکفاز 20 آمپر کاکن

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 20 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد
 • دارای درپوش محافظ

رله SSR تکفاز 10 آمپر کاکن

 • رله SSR تکفاز
 • ورودی 4 الی 32 ولت DC
 • خروجی 90 الی 480 ولت AC
 • جریان نامی 10 آمپر
 • دارای سیگنال وضعیت عملکرد
 • دارای درپوش محافظ